Vzdelávaním proti handicapu | www.Euroinstitut.eu
Kliknutím sem vás presmerujeme na web existujúcich škôl v ČR
 
Všetko začalo so vznikom všeobecne prospešnej spoločnosti Euroinštitút v roku 2012. Táto spoločnosť sa zaoberá vzdelávaním a výskumom.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím je hlavnou úlohou spoločnosti, ktorá sídli v  meste Slaný. Jej oficiálny názov v čestine znie Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, odkaz tu .  Zaregistrovaný anglický názov je Euroinstitut Foundation. Spoločnosť je zriaďovateľom 5 škôl a jedného školského poradenského zariadenia.
Školy sú školy zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Všetky sú samostatne zriadené pre žiakov so zdravotným postihnutím, najmä na edukáciu a rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Žiakmi nie sú deti, ale široké vekové spektrum od mladých ľudí po žiakov v strednom veku. Absolútnu väčšinu tvoria klienti domovov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo domovov so zvláštnym režimom. Žiaci sú zaraďovaní do školy na základe písomného odporúčania špeciálne pedagogického centra. Toto školské pedagogické zariadenie úzko spolupracuje na vzdelávacom procese.
Registrovanú doplnkovou činnosťou školských právnických osôb Euroinstitut je tiež ucelená rehabilitácia a liečebná pedagogika, ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Školy fungujú aj ako akreditované pracoviská pre výkon praxí študentov odborov sociálnej práce Ústavu sociálnej práce Univerzity Hradec Králové.
Národný inštitút zdravia Slovensko chystá otvorenie od školského roku 2020-21 otvorenia nových škôl a školských zariadení na Slovensku:

euroinstitut.eu

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2019